Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF,

Oslo
09-05-2019

Avdelingsleder ved Avdeling for urologi, med mulighet for kombinert bistilling som professor II/førsteamanuensis ved UiO

Kontakt

Oslo universitetssykehus HF

Ullernchausseen 70
0379
Oslo
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
09-05-2019
Udløber:
31-05-2019
Kviknummer:
LJA-73202865
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

 

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på over 20 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

 

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetet driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste.

Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har ca 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter.

 

For hovedstillingen ved OUS gjelder:

Avdeling for urologi er landets største urologiske avdeling og utreder og behandler pasienter innen alle områder av faget,  med virksomhet på Aker, Radiumhospitalet og Rikshospitalet.

Avdelingen består av ca. 150 årsverk med et budsjett (2019) på 156 MNOK og er organisert i tre legeseksjoner, seksjon for sengeposter, seksjon for poliklinikk og seksjon for kontortjenester. Den kliniske aktiviteten omfatter ca. 2 000 operative inngrep, 20 000 polikliniske konsultasjoner og 3500 innleggelser årlig. Den kliniske virksomheten benytter i stor grad moderne teknologi innen diagnostikk og behandling og disponerer blant annet to DaVinci-plattformer og utstyr for HIFU-behandling. Det er omfattende forsknings-, utdannings-, og undervisningsaktivitet.

 

Seksjonslederne utgjør avdelingsleders ledergruppe. Avdelingen er organisatorisk plassert i Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon som en av fire kliniske avdelinger (Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Avdeling for revmatologi, hud og infeksjonssykdommer og Avdeling for transplantasjonsmedisin) samt et forskningsinstitutt (Institutt for indremedisinsk forskning). Avdelingsleder, sammen med avdelingsleders stedfortreder, deltar i klinikkens ledergruppe.

 

Vi søker en engasjert og samlende avdelingsleder

Vi søker en leder som har klare mål og visjoner for avdelingen og er initiativrik, motiverende og resultatorientert og som bidrar til godt samarbeid internt, på tvers av avdelingene og utad.

Leder må ha tydelige ambisjoner for forsknings-, undervisnings- og utdanningsvirksomheten i avdelingen og evne å integrere disse aktivitetene i avdelingens ordinære drift. Videreutvikling av avdelingens forskningsorganisering er en viktig forventing, slik at potensialet som ligger i faglig dyktige medarbeidere, et bredt pasientgrunnlag og tilhørigheten til en forskningstung klinikk kan realiseres på en positiv og engasjerende måte.

 

 • Avdelingsleder har helhetlig ansvar for avdelings drift, inkludert fag-, personal-, budsjett- og økonomiansvar. Leder har overordnet ansvar for opplæring og kompetanseutvikling for alle personellgrupper i avdelingen og ivaretagelse av helse miljø og sikkerhet.

 • Avdelingsleder inngår i klinikkens ledergruppe og skal ta medansvar for klinikkens samlede utfordringer, foretakets økonomiske resultatmål og være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle klinikken og foretaket iht. til vedtatte overordnede mål og strategier.

 • Avdelingsleder har ansvar for de til enhver tid løpende funksjoner og arbeidsoppgaver som pålegges naturlig og/eller naturlig kan knyttes til stillingens ansvarsområde. Lederkrav for Oslo universitetssykehus gjelder.

 • Stillingens ansvarsområde kan endres dersom det videre integrasjons- og omstillingsarbeidet innen klinikken eller Oslo universitetssykehus skulle gjøre det nødvendig.  

 

Tiltredelsestidpunkt: Stillingen blir ledig fra høsten 2019 og tiltredelse skjer etter avtale. 

 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha relevant helsefaglig utdanning og kompetanse.

 • Søkere må ha erfaring med faglig, administrativ og personalmessig ledelse

 • Dokumenterbare resultater fra tidligere lederstillinger, som evne til god drift, medarbeidertilfredshet, økonomistyring og budsjettoppfølging, vil bli vektlagt.

 • Formell lederutdanning/lederopplæring er ønskelig.

 • Erfaring og kompetanse innen forskning, utdanning og undervisning vil kunne bli vektlagt. For søkere til kombinert stilling gjelder her kravene til universitetsstillingen.

 • Dokumenterbare resultater fra ledelse av omstillingsprosesser er av betydning

 

Personlige egenskaper:

 • Du er en målrettet, tydelig og synlig leder 

 • Du er motiverende og fremstår som en samlende og inkluderende leder for hele avdelingen.

 • Du har svært gode samarbeidsevner og evne til å skape gode relasjoner og et godt arbeidsmiljø

 • Du evner å tenke strategisk, samt beslutte og iverksette handling 

 

For hovedstillingen tilbys:

 • Lederstilling i et spennende, aktivt og ambisiøst fag- og forskningsmiljø

 • Gode muligheter for nasjonalt og internasjonalt samarbeid

 • Lønn etter avtale 

 

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:

Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og

vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen: Stillingsbeskrivelse

 

  

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV

 • Publikasjonsliste

 • Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt.  Disse vedlegges i fulltekst .

 • Oversikt over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver kandidat).

 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk

 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner 

 

Dokumentasjonen samles i ett pdf-dokument, max 10MB:

Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse: Veiledning

 

Søker må angi i sin søknad hvorvidt man søker den kombinerte stillingen med hovedstilling ved OUS og bistilling som professor eller førsteamanuensis ved UiO, eller kun hovedstillingen som avdelingsleder ved OUS. 

 

Kontaktpersoner:

For både hoved- og bistilling: klinikkleder for Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, OUS og UiO: Morten Tandberg Eriksen. E-post: sbermo@ous-hf.no / tlf 90826625

 

For bistillingen kan også forskningsleder i Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, OUS og UiO,Tom Hemming Karlsen kontaktes. E-post: t.h.karlsen@medisin.uio.no / tlf. 23072469

 

Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til personalrådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO): Heidi Falch Ecklund, e-post h.f.ecklund@medisin.uio.no  

 

 

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.

Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.


Udvalgte job
Oslo universitetssykehus HF
Sykehuset Østfold HF
Oslo universitetssykehus HF
Har du læst?
 

nr. 14/2016