Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,

København
28-09-2017

Opslag af censorater i Censorkorpset for Lægeuddannelsen i Danmark

Kontakt

Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Blegdamsvej 3B
2200
København N
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
28-09-2017
Udløber:
15-11-2017
Kviknummer:
LJA-49701566
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Almen medicin,
Anæstesiologi,
Børne- og ungdomspsykiatri,
Dermato-venerologi,
Diagnostisk radiologi,
Fysiurgi og rehabilitering,
Geriatri,
Gynækologi,
Intern medicin,
Klinisk biokemi,
Klinisk immunologi,
Lungesygdomme,
Medicinsk endokrinologi,
Neurokirurgi,
Neurologi,
Obstetrik,
Oftalmologi,
Onkologi,
Oto-rhino-laryngologi,
Patologisk anatomi,
Plastikkirurgi,
Psykiatri,
Pædiatri,
Retsmedicin,
Samfundsmedicin/arbejdsmedicin,
Urologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Beskikkelse af censorer til Censorkorpset for Lægeuddannelsen i Danmark for perioden 1. april 2018 31. marts 2022

I overensstemmelse med Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) opslås censorater i Censorkorpset for Lægeuddannelsen i Danmark gældende for perioden 1. april 2018 31. marts 2022. Beskikkelsen vil blive foretaget af Uddannelsesministeriet efter indstilling fra Censorformandskabet.

Der opslås censorater indenfor følgende fagområder:

 • Akut Patient
 • Almen Medicin
 • Anatomi og histologi
 • Anæstesiologi
 • Biokemi
 • Bioteknologi
 • Cellebiologi- og Vævslære
 • Centralnervesystemets struktur og funktion
 • Dermatologi-Venerologi
 • Epidemiologi og Biostatistik
 • Farmakologi
 • Fysiologi
 • Genetik
 • Geriatri
 • Gynækologi og Obstetrik
 • Immunologi
 • Integreret Eksamen 4. og 5. semester, KU
 • (Anatomi, Biokemi, Fysiologi)
 • Integreret Eksamen 6. semester, KU
 • (Intern Medicin og Kirurgi)
 • Integreret Eksamen 2. semester (kandidat), KU
 • (Intern Medicin og Kirurgi samt Arbejdsmedicin)
 • Integreret Eksamen 3. semester (kandidat), KU
 • (Intern Medicin og Kirurgi samt Patologi, Farmakologi, Anæstesiologi)
 • Intern Medicin
 • Kirurgi
 • Medicinsk endokrinologi
 • Mikrobiologi
 • Miljø- og Arbejdsmedicin
 • Neurologi
 • Neurokirurgi
 • Oftalmologi
 • Onkologi
 • Oto-Rhino-Laryngologi
 • Patologisk Anatomi
 • Plastikkirurgi
 • Psykiatri (Voksen- og Børnepsykiatri)
 • Pædiatri
 • Radiologi og billeddiagnostik
 • Retsmedicin
 • Socialmedicin
 • Inflammation på AU: (almen medicin, geriatri, intern medicin)
 • Abdomen på AU: (urologi, kirurgi, onkologi, plastikkirurgi)
 • Hjerte, Lunge ogKar på AU: (hjerte-, lunge- og kar-sygdomme, anæstesi)
 • Sundhedspsykologi
 • Urologi
 • Videnskabsteori/Filosofi

Bachelorprojekter og Kandidatspecialer: 

Censorerne findes indenfor korpset svarende til det valgte fagområde. Det forventes af de pågældende censorer, at de kan påtage sig censuropgaver inden for deres fagområder.

Opgaver

De beskikkede censorer skal ved udøvelse af censur påse, at kravene ved uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de formål og krav, som er fastlagt i Uddannelsesbekendtgørelsen og Studieordningerne samt sikre, at de studerendes præstationer får en ensartet og pålidelig bedømmelse. Endvidere er det censorernes pligt at rådgive om uddannelsens kvalitet i forhold til arbejdsmarkedet og det videre uddannelsesforløb.

Da Censorkorpset for Lægeuddannelsen i Danmark er fælles for de fire universiteter i Ålborg, Århus, Odense og København, påhviler der de beskikkede censorer forpligtelse til at udøve censur ved alle fire universiteter. Mundtlige eksamener kan også afvikles på hospitaler uden for universitetsbyerne. Herudover dækker censorkorpset flere mindre sundhedsvidenskabelige uddannelser som f.eks. Humanbiologi på Københavns Universitet samt Medicin med Industriel Specialisering på Aalborg Universitet. Som censor skal man derfor også kunne påtage sig censuropgaver vedr. disse uddannelser.  Det bemærkes samtidig, at man i henhold til 53 stk.1 i Eksamensbekendtgørelsen ikke kan anvendes som censor ved det universitet, hvor man selv er ansat eller hvor man har været ansat de seneste to år.

Det kræves endvidere, at man står til rådighed ved mindst tre eksamensdage pr. eksamenstermin.

Universiteterne arbejder på at digitalisere sine skriftlige eksamener. Det må derfor påregnes, at udsendelse af eksamensbesvarelser og anden kommunikation med censorerne normalt sker elektronisk. Pr. 1. april 2018 begynder Censorformandskabet, at anvende CensorIT til allokering af censorer til de konkrete censuropgaver.

Kvalifikationer

Censorer i det fælles Censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark skal

 • have indgående kendskab til lægeuddannelsens forudsætninger, formål og metoder
 • have specifik kompetence indenfor et eller flere faglige delområder, som indgår i lægeuddannelsen
 • have viden om lægeuddannelsens anvendelsesmuligheder herunder kendskab til aftagernes situation og behov

Censorformandskabets kriterier for indstilling af censorer til Uddannelsesministeriet vil være følgende:

Viden og erfaring, samt for de kliniske fag speciallægeanerkendelse.

                          

Endvidere vil der ved udvælgelsen af censorer blive lagt vægt på:

 • tidligere censorerfaring
 • undervisningskompetence og erhvervserfaring
 • videnskabelig produktion

Da der i henhold til 58 stk. 3 i Eksamensbekendtgørelsen skal udskiftes mindst af det nuværende censorkorps, opfordres nye censoremner også kraftigt til at søge om beskikkelse.

Honorering

Censorer i det fælles Censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark vil blive honoreret i henhold til aftale mellem AC og Finansministeriet. Taksten udgør pr. time 426,78 kr. (pr. 1/4 2016). For hver eksamen er aftalt en tidsnorm, hvoraf honoreringen udregnes. Rejseudgifter refunderes efter Statens takster.

Ansøgninger

Ansøgning om beskikkelse skal ske på et særligt elektronisk ansøgningsskema, som kan findes her blanket

Flere oplysninger kan rekvireres fra Censorformandskabets sekretariat eller hentes fra Censorformandskabets hjemmeside på ovenstående internetadresse

Ansøgninger skal være sekretariatet i hænde hurtigst muligt og senest 15. november 2017.

Spørgsmål vedr. ansøgninger kan stiles til sekretariatet for Censorformandskabet ved cand.mag. Eva Duberg Nielsen (tlf. 3532 7061 / ebdn@sund.ku.dk) eller cand. jur. Martin Stampe Noer (tlf. 3532 7098 / masn@sund.ku.dk

Ved indsendelse af det elektroniske ansøgningsskema sendes ansøgninger direkte til Censorformandskabet. Ansøgere vil kunne forvente en tilbagemelding senest februar 2018.

Lignende job
Praksis
Frederiksberg, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016