Københavns Universitet

Københavns Universitet,

Danmark
05-09-2021

Opslag af censorater i Censorkorpset for Lægeuddannelsen i Danmark

Kontakt

Københavns Universitet

Censorformandskabet for lægeuddannelsen
2200
København N
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
05-09-2021
Udløber:
01-10-2021
Kviknummer:
LJA-82572871
Jobtype:
Kontrakt/Projekt
Arbejdsområde:
Almen medicin,
Anæstesiologi,
Arbejdsmedicin,
Børne- og ungdomspsykiatri,
Børnepsykiatri,
Dermato-venerologi,
Diagnostisk radiologi,
Fysiurgi og rehabilitering,
Gastroenterologi og hepatologi,
Geriatri,
Gynækologi,
Gynækologi og obstetrik,
Hepatologi,
Hæmatologi,
Infektionsmedicin,
Intern medicin,
Kardiologi,
Karkirurgi,
Kirurgi,
Kirurgisk gastroenterologi,
Klinisk biokemi,
Klinisk blodtypeserologi,
Klinisk farmakologi,
Klinisk fysiologi,
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin,
Klinisk genetik,
Klinisk immunologi,
Klinisk kemi,
Klinisk mikrobiologi,
Klinisk neurofysiologi,
Klinisk onkologi,
Lungesygdomme,
Medicinsk allergologi,
Medicinsk endokrinologi,
Medicinsk gastroenterologi,
Medicinske lungesygdomme,
Nefrologi,
Neurokirurgi,
Neurologi,
Neuromedicin,
Obstetrik,
Oftalmologi,
Onkologi,
Ortopædisk kirurgi,
Ortopædiske sygdomme,
Oto-rhino-laryngologi,
Patologisk anatomi,
Patologisk anatomi og cytologi,
Plastikkirurgi,
Psykiatri,
Pædiatri,
Retsmedicin,
Reumatologi,
Samfundsmedicin,
Samfundsmedicin/administrativ medicin,
Samfundsmedicin/arbejdsmedicin,
Samfundsmedicin/socialmedicin,
Speciale uafhængig,
Thoraxkirurgi,
Tropemedicin,
Urologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Beskikkelse af censorer til Censorkorpset for Lægeuddannelsen i Danmark for perioden 1. april 2022 31. marts 2026

I overensstemmelse med Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) opslås censorater i Censorkorpset for Lægeuddannelsen i Danmark gældende for perioden 1. april 2022 31. marts 2026. Beskikkelsen vil blive foretaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter indstilling fra Censorformandskabet.


Der opslås censorater indenfor følgende fagområder: 

Akut Patient
Almen Medicin
Anatomi og histologi
Anæstesiologi
Biokemi
Bioteknologi
Cellebiologi- og Vævslære
Centralnervesystemets struktur og funktion
Dermatologi-Venerologi
Epidemiologi og Biostatistik
Farmakologi
Fysiologi
Genetik
Geriatri
Gynækologi og Obstetrik
Idrætsmedicin
Immunologi
Integreret Eksamen 4. og 5. semester, KU
(Anatomi, Biokemi, Fysiologi)
Integreret Eksamen 6. semester, KU
Intern Medicin og Kirurgi)
Integreret Eksamen 3. semester (kandidat), KU
(Intern Medicin og Kirurgi samt Patologi, Farmakologi, Anæstesiologi)
International sundhed/Global sundhed
Intern Medicin
Kirurgi
Klinisk farmakologi

Medicinsk endokrinologi
Mikrobiologi
Miljø- og Arbejdsmedicin
Neurologi
Neurologi Hovedpine, smerter, migræne
Neurokirurgi
Neuroscience
Oftalmologi
Onkologi
Oto-Rhino-Laryngologi
Patologisk Anatomi
Personlig medicin
Plastikkirurgi
Psykiatri(Voksen- og Børnepsykiatri)
Pædiatri
Radiologi og billeddiagnostik
Retsmedicin
Reumatologi
Sexologi
Socialmedicin
Abdomen på AU:
(urologi, kirurgi, onkologi, plastikkirurgi)
Hjerte, Lunge og Kar på AU:
(hjerte-, lunge- og kar-sygdomme, anæstesi)
Sundhedspsykologi
Sundhedsøkonomi
Urologi
Videnskabsteori/Filosofi

Bachelorprojekter og Kandidatspecialer: 

For alle fagområder forventes det at censor kan fungere ved eksamen på bachelorprojekter, kandidatspecialer og masterprojekter.

Opgaver
De beskikkede censorer skal ved udøvelse af censur påse, at kravene ved uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de formål og krav, som er fastlagt i Uddannelsesbekendtgørelsen og Studieordningerne, herunder gennemse eksamenssæt forud for eksamen.  Desuden skal censorerne sikre, at de studerendes præstationer får en ensartet og pålidelig bedømmelse mellem universiteterne. Endvidere er det censorernes pligt at rådgive om uddannelsens kvalitet i forhold til arbejdsmarkedet og det videre uddannelsesforløb.

Da Censorkorpset for Lægeuddannelsen i Danmark er fælles for de fire universiteter i Ålborg, Århus, Odense og København, påhviler der de beskikkede censorer forpligtelse til at udøve censur ved alle fire universiteter. Mundtlige eksamener kan også afvikles på hospitaler uden for universitetsbyerne. Herudover dækker censorkorpset 11 andre sundhedsvidenskabelige uddannelser på kandidat og master niveau. Det bemærkes samtidig, at man i henhold til 53 stk.1 i Eksamensbekendtgørelsen ikke kan anvendes som censor ved det universitet, hvor man selv er ansat eller hvor man har været ansat de seneste to år.

Det kræves endvidere, at man kan bidrage ved censur hvert semester.

Censorformandskabet anvender CensorIT til allokering af censorer til de konkrete censuropgaver og Universiteterne arbejder løbende på at digitalisere eksamensafholdelsen. Som censor skal man derfor være/blive fortrolig med at anvende de gængse IT-værktøjer som word, excell etc. samt CensorIT, Digital eksamen og lignende systemer.  

Kvalifikationer

  • Censorer i det Censorkorpset for Lægeuddannelsen i Danmark skal
    Have en relevant forskningsbaseret uddannelse på minimum kandidatniveau,
  • Have indgående og aktuelt kendskab til uddannelsernes videnskabelige discipliner, herunder fagets teori og metoder,
  • Have specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i lægeuddannelsen eller en af de øvrige uddannelser, der indgår i korpsets portofølje
  • Have viden om lægeuddannelsens anvendelsesmuligheder herunder kendskab til aftagernes situation og behov

Endvidere vil der ved udvælgelsen af censorer blive lagt vægt på:

  • erfaring med eksamensbedømmelser
  • undervisningskompetence og erhvervsaktivitet og -erfaring
  • forskningsaktivitet og videnskabelig produktion

Da der i henhold til 58 stk. 3 i Eksamensbekendtgørelsen skal udskiftes mindst af det nuværende censorkorps, opfordres nye kandidater også kraftigt til at søge om beskikkelse.

Honorering
Censorer i det fælles Censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark vil blive honoreret i henhold til aftale mellem AC og Finansministeriet. Taksten udgør pr. time 460,41 kr. (pr. 1/4 2021). For hver eksamen er aftalt en tidsnorm, hvoraf honoreringen udregnes. Rejseudgifter refunderes efter Statens takster.

Ansøgninger
Ansøgning om beskikkelse skal ske på et særligt elektronisk ansøgningsskema i CensorIT, som kan findes her på https://censorsekretariatetku-sund.censor-it.dk/ Se i venstre margen.

Flere oplysninger kan rekvireres fra Censorformandskabets sekretariat eller hentes fra Censorformandskabets hjemmeside på www.censormedicin.dk

Ansøgninger skal være afgivet via CensorIT og være sekretariatet i hænde senest 1. oktober 2021.

Spørgsmål vedr. ansøgninger kan stiles til sekretariatet for Censorformandskabet ved cand. jur. Martin Stampe Noer på tlf. 3532 7098 / masn@sund.ku.dk

Ansøgere vil kunne forvente en tilbagemelding senest i begyndelsen af 2022.

Har du læst?
 

nr. 14/2016