Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF,

Oslo
08-11-2018

Seksjonsleder - Kreftklinikken, Avdeling for kreftbehandling, Seksjon for Celleterapi

Kontakt

Oslo universitetssykehus HF

Ullernchausseen 70
0379
Oslo
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
08-11-2018
Udløber:
08-12-2018
Kviknummer:
LJA-67613032
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Onkologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Seksjonsleder - Oslo universitetssykehus HF

 

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.

Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

 

Oslo universitetssykehus er akkreditert som Comprehensive Cancer Center (CCC) av Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Et eget kreftstyre er etablert for å sikre kvalitet og koordinering av behandlings- og forskningstilbudet til kreftpasientene, på tvers av sykehusets klinikker og i samarbeid med Kreftregisteret, Universitetet i Oslo og forskningsinstitutter. Avdeling for kreftbehandling er sentral i dette arbeidet.

 

Avdeling for kreftbehandling har et regionalt ansvar for kreftomsorgen i Helse Sør-Øst. Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling. Avdelingen har også lands-, område- og lokalsykehusoppgaver i onkologi og palliasjon.

 

Avdelingen ønsker å bidra med forskning, fagutvikling og undervisning på høyt internasjonalt nivå. Klinisk/pasientnær forskning vektlegges, og deltagelse i klinisk kontrollerte studier prioriteres. Avdelingens akademiske virksomhet skjer i nært samarbeid med flere av fakultetene på Universitetet i Oslo og med høyskoler i regionen.

 

Avdelingen har som målsetting at alle overleger skal ha forskningskompetanse minimum tilsvarende PhD og ønsker å legge til rette for at både overleger og LiS skal få slik forskningskompetanse. En ønsker også å legge til rette for at klinisk arbeid skal kunne kombineres med klinisk forskning og undervisning.

 

Avdeling for kreftbehandling har drift ved tre lokaliteter; Ullevål, Radiumhospitalet og Aker. Avdelingen har seksjoner for poliklinikker (med dagbehandlingsenheter), strålebehandling, sengeposter, lindrende behandling, bryst- og endokrinkirurgi, utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte, seneffekter, celleterapi, forskning og kontortjeneste. Avdelingen har ni legeseksjoner; åtte onkologiske fagseksjoner og én seksjon for leger i spesialistutdanning (LiS). Seksjoneringen er overgripende mellom lokalitetene. Den som ansettes må være forberedt på å arbeide på ulike lokaliteter etter nærmere avtale.

 

Kun elektroniske søknader via Webruiter vil komme i betraktning.

 

Seksjon for celleterapi

 

Seksjon for celleterapi har nå ledig stilling som seksjonsleder.

 

Seksjon for celleterapi fremstiller og prosesserer celleterapiprodukter av høy kvalitet på oppdrag fra Avdeling for kreftbehandling, Avdeling for blodsykdommer, Barneavdeling for kreft og blodsykdommer og Benmargsgiverregisteret. For å ivareta de høye kvalitetskravene innehar seksjonen godkjenninger fra helsemyndighetene og legemiddelverket. Seksjonen er også akkreditert av JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT-Europe & EBMT) som en integrert del av Stamcelletransplantasjonsprogrammet ved Oslo universitetssykehus.

 

Seksjonsleder skal lede seksjonens drift i henhold til godkjenninger og akkrediteringer, samt ha ansvar for å videreutvikle celleterapi i samarbeid med relevante klinikere. Seksjonslederen skal i tillegg bidra til forskningssamarbeid med andre avdelinger i Kreftklinikken, Institutt for kreftforskning og andre klinikker på Oslo universitetssykehus. Dette bør ivaretas innenfor CCC-strukturen.

 

Det søkes etter en person med gode lederegenskaper og praktisk erfaring med ledelse innen spesialisthelsetjenesten. Formell lederkompetanse vil også bli vektlagt. Seksjonsleder er med i avdelingens ledergruppe og rapporterer til avdelingsleder. Seksjonsleder skal delta og ta medansvar for avdelingens samlede fag- og driftsutfordringer, herunder økonomiske resultatmål, og aktivt bidra til at vedtatte overordnede mål og strategier blir oppnådd.

 

Stillingsinnehaver har ansvar for de til enhver tid løpende funksjoner/arbeidsoppgaver som naturlig kan knyttes til stillingens ansvarsområde. Lederkrav for Oslo universitetssykehus gjelder.

 

Det gjøres oppmerksom på at stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver samt geografiske lokalisering kan endres som følge av omstillinger ved Oslo universitetssykehus.

 

Kvalifikasjoner

 

 • God kjennskap til klinisk drift, klinisk utprøvning og utvikling innen celleterapiområdet
 • God forståelse for driftsutfordringer knyttet til virksomhet innen celleterapi
 • God kjennskap til kvalitetsstyring og akkreditering innen fagområdet
 • Lederkompetanse, formell lederutdanning vil bli vektlagt
 • Norsk autorisasjon som lege eller konverterbar autorisasjon
 • Spesialistgodkjenning i onkologi, hematologi, immunologi og transfusjonsmedisin eller andre relevante spesialiteter
 • Må ha vitenskapelig kompetanse på høyt nivå (minimum PhD)
 • Må beherske norsk (eller et skandinavisk språk) skriftlig og muntlig
 • Erfaring med å skaffe finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter

 

 

Arbeidsoppgaver

 

 • Fag-, budsjett-, personal- og resultatansvar for seksjonens samlede virksomhet, herunder ansvar for seksjonens planlagte aktivitetsnivå og iverksettelse av tiltak for måloppnåelse
 • Ansvar for pasientbehandlingens kvalitet innen seksjonens fagområde og sørge for at nødvendige arbeidsprosesser knyttet til pasientsikkerhet, kvalitets- og forbedringsarbeid gjennomføres
 • Faglig ansvarlig overfor myndigheter og instanser som regulerer og akkrediterer seksjonens virksomhet
 • Delta i klinisk arbeid og øvrig produksjon ved seksjonen
 • Uttak og prosessering av forskjellige typer celler til både autolog og allogen bruk.
 • Utvikle, i samarbeid med avdelingsleder, en hensiktsmessig organisatorisk inndeling av seksjonen for ivaretakelse av resultatkrav, herunder å sikre formelt tverrfaglig samarbeid mellom medisin og andre profesjoner
 • Sikre at seksjonens personell innehar nødvendig kompetansenivå gjennom aktiv fagutvikling
 • Motivere ansatte til å oppnå gode faglige resultater og skape et godt arbeidsmiljø
 • Utføre løpende resultatoppfølging og rapporteringer til avdelingsleder i henhold til definerte resultat og lederkrav for klinikken
 • Bidra til å ivareta samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten på lokalt nivå
 • Ansvar for systematisk HMS-arbeid

 

   

Personlige egenskaper

 

 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert, systematisk og prosessorientert
 • Dokumenterbar gjennomføringsevne
 • Evne til helhetstenkning
 • Forutsetninger for å bli opplevd som en samlende leder
 • Evne til å engasjere, motivere og utvikle andres kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

 

Vi tilbyr

 

 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass i en inkluderende arbeidslivs(IA)-bedrift
 • Faglig og personlig utvikling

Lignende job
Hæmatologisk Afdeling X Odense
Odense, Fyn
Hæmatologisk Afdeling X Odense
Odense, Fyn
Har du læst?
 

nr. 14/2016