Linköping Universitet

Linköping Universitet,

Sverige
05-11-2019

Universitetslektor i psykiatri

Kontakt

Linköping Universitet

Praktisk information
Oprettet:
05-11-2019
Udløber:
05-12-2019
Kviknummer:
LJA-77148784
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Linköping

 

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten.

 

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Inom grundutbildningen ansvarar vår institution bland annat för huvuddelen av läkarutbildningen, logopedutbildningen och utbildning inom medicinsk biologi.

Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ike

 

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

 

Universitetslektor i psykiatri, förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping,

med placering vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin

 

Ämnesområde

Psykiatri (vuxenpsykiatri)

 

Beskrivning av ämnesområdet

Psykiatriämnet omfattar förekomst, uppkomstmekanismer, diagnostik och behandling av psykiska sjukdomar hos vuxna.

 

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter ingår att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

 

Detta är en förenad anställning, och tjänsten kombineras med förordnande som överläkare vid Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Läkarlegitimation och specialistkompetens i vuxenpsykiatri från Sverige eller annat EU-land utgör därför ett krav.

 

På CSAN är uppdraget att utveckla, tillämpa och förmedla kunskaper om psykiska sjukdomar. I arbetet ingår att utbilda blivande läkare och andra yrkeskategorier. Egen forskning inom kunskapsfältet efterfrågas. Valfritt ämne av relevans för anställningen är därför förekomst, diagnostik, patofysiologiska mekanismer eller behandling av psykiska sjukdomar.

 

Särskilt meriterande är kompetens inom CSAN:s fokusområden. Dessa utgörs f.n. av beroende-, ångest- och affektiva sjukdomar.

 

Undervisning inom ämnet sker såväl på svenska som engelska.

 

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

 

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

 

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

 

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

 

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

 

Administrativ skicklighet och ledarskap ska ha visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet och personal.

 

Annan skicklighet ska ha visats genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning samt utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom yrket/professionen.

 

Klinisk skicklighet visas genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning samt utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom professionen.

 

Samverkansuppgiften är en integrerad del av lärosätets forsknings- och utbildningsuppdrag, där förmågan att använda samverkan med det omgivande samhället som ett medel för att stärka utbildningens och forskningens kvalitet, relevans, spridning, tillgängliggörande och nyttiggörande kan utgöra en bedömningsgrund.

 

Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla.

 

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska. Undervisning ska också kunna ske på engelska.

 

Tillsättningsförfarande

Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

 

Tillträde

Enligt överenskommelse

 

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

 

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

 

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen Ansök nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 5 december 2019. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

 

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

 

Lika villkor

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

 

Välkommen med din ansökan!

 

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

 

Kontaktpersoner

 

Markus Heilig

Professor, avd.chef, ämnesansvarig

markus.heilig@liu.se

 

Christina Lundgren

Sekreterare i anställningsnämnden

013-28 21 49

christina.lundgren@liu.se

 

Helena Jonsson

HR-partner

013-28 66 89

helena.jonsson@liu.se


Lignende job
Ortopæd- og kæbekirurgisk afdeling
Esbjerg, Syd- og Sønderjylland
Lungemedicinsk Afdeling J, Odense
Odense, Fyn
Har du læst?
 

nr. 14/2016