Helse Bergen

Helse Bergen,

Bergen
28-06-2022

2 overlegestillingar ved Kreftavdelinga

Kontakt

Helse Bergen

Haukeland Universitetssjukehus
5053
Bergen
Norge
Praktisk information
Oprettet:
28-06-2022
Udløber:
10-08-2022
Kviknummer:
LJA-83768205
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Onkologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Helse Bergen

Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk (Kreftavdelinga) er Vestlandet si regionale kreftavdeling. Vi har ansvaret for dei fleste former for avansert ikkje-kirurgisk kreftbehandling i Helse Vest RHF, herunder stråleterapi og medikamentell kreftbehandling. Ved sida av utgreiing og behandling av pasientar i samsvar med internasjonalt anerkjende opplegg, vert det arbeidd med forbetring av eksisterande behandlingsmetodar og utvikling av nye tilbod. Avdelinga har fleire aktive forskingsmiljø som driv på høgt internasjonalt nivå.

Ved stråleterapi blir det lagt stor vekt på å bruke behandlingsopplegg som er utarbeidd spesielt for den enkelte pasient, for å oppnå best mogleg effekt på kreftsjukdomen, og redusere biverknadane. Vi har 6 strålemaskinar for foton- og elektronstråling, inkludert ei maskin dedikert til online adaptiv behandling (Varian Ethos), som blei starta opp i 2021 og er den første av denne typen maskin i Norge. Avdelinga tilbyr også brackyterapi for stråleterapi, med ei radioaktiv kjelde som blir plassert i svulsten. Vidare driv vi med strålekniv-behandling i nært samvirke med Nevrokirurgisk avdeling.  I 2024 vil avdelinga opne eige Protonsenter og starte fleir-regional protonterapi saman med Oslo Universitetssjukehus, og vi trappar derfor opp med fleire ansatte og  byggjer kompetanse for slik behandling i åra framover. Vi har fleire aktive grupper i avdelinga som jobbar med kvalitetsforbedring og forsking innan stråleterapi.

Vi arbeider tverrfagleg og multidisiplinært med mange faggrupper til det beste for pasienten. Det er eit integrert samarbeid med opererande avdelingar i sjukehuset om multimodal kreftbehandling. Vi er 28 LIS-legar og 36 overlegar.

Vi har no ledig 2 faste overlegestillingar. I den eine av desse to stillingane ynskjer vi å tilsetje ein overlege med spesialansvar for utvikling og bruk av protonterapi i avdelinga, og søker derfor etter ein som har kompetanse og/eller interesse for dette fagfeltet. Tiltreding den 03.10.2022, eller etter nærare avtale.

Arbeidsoppgåver

  • I overlegestilling inngår pt 20-delt kombinert tilstadesvakt- og bakvakt frå heimen. Overlege vil få tildelt ansvarsområde etter kompetanse, interesse og avdelinga sitt behov

Kvalifikasjonar

  • Norsk autorisasjon
  • Godkjend spesialitet i onkologi eller mindre enn 6 månader til spesialitet
  • Det blir lagt vekt på vitskapeleg kompetanse
  • Må meistre norsk skriftleg og munnleg

Vi tilbyr

  • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
  • Avdelinga byr på store faglege utfordringar og spennande forskingsprosjekt

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

 

Haukelandsveien 22, 5009 Bergen, Norge

Opne vegbeskriving

Kontaktinformasjon

Ása Karlsdóttir
Ass. avdelingsoverlege
+47 99037860

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 13.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg helsehjelp til pasientane våre, og rett opplæring til pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 900.000 pasientar og bidreg i utdanninga av fleire tusen helsearbeidarar. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. Les meir på www.helse-bergen.noeller facebook.
Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga.  Vi ønsker å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

Udvalgte job
Har du læst?
 

nr. 14/2016