Region Sjælland - Holbæk Sygehus

Region Sjælland - Holbæk Sygehus,

Holbæk
11-11-2021

Driftsansvarlig overlæge til Socialmedicinsk Ambulatorium, Holbæk Sygehus

Kontakt

Region Sjælland - Holbæk Sygehus

Smedelundsgade 60
4300
Holbæk
Danmark
Tlf: 59 48 47 81
Praktisk information
Oprettet:
11-11-2021
Udløber:
02-12-2021
Kviknummer:
LJA-82942175
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Almen medicin,
Arbejdsmedicin,
Samfundsmedicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Driftsansvarlig overlæge til Socialmedicinsk Ambulatorium, Holbæk Sygehus

Vores socialmedicinske ambulatorium i Holbæk har haft vokseværk de sidste år, så vi har valgt at opdele ledelsesopgaven, således at vi fremover har både en specialeansvarlig overlæge og en driftsansvarlig overlæge i socialmedicin. Vi søger derfor en speciallæge i samfundsmedicin, almen medicin eller arbejdsmedicin med interesse for personaleledelse samt erfaring i socialmedicin, som vil være vores driftsansvarlig overlæge i socialmedicin fra 1. februar 2022 eller efter aftale.

Hvem er vi?

Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus består af en arbejdsmedicinsk og en socialmedicinsk enhed i samme hus og varetager de arbejds- og socialmedicinske opgaver i Region Sjælland.

Socialmedicinsk Ambulatorium (også kaldet Klinisk Funktion) blev etableret i forbindelse med reformerne på førtidspensions-, fleksjob- og sygedagpengeområdet. Kerneopgaven i Klinisk Funktion er at skabe et overblik over patientens helbredsmæssige, sociale og psykiske forhold og vurdere, hvordan den enkeltes helbred er foreneligt med at varetage et arbejde. Formålet er at pege på evt. yderligere behandlings- og rehabiliteringsmuligheder med henblik på - i samarbejde med kommunerne - at understøtte en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Lægerne i Klinisk Funktion giver sundhedsfaglig rådgivning som sundhedskoordinator i de kommunale rehabiliteringsteam i regionens 17 kommuner. I ambulatoriet ser vi borgere med komplekse problemstillinger til samtale og undersøgelse ved en socialmedicinsk helbredsvurdering.

Samlet består afdelingen af knap 60 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er tilknyttet socialmedicin. Den lægelige stab har samfundsmedicinsk, arbejdsmedicinsk, almenmedicinsk eller psykiatrisk baggrund, heraf ca. 10 uddannelsessøgende læger indenfor samfundsmedicin og arbejdsmedicin. Derudover er der i afdelingen psykologer, lægesekretærer og en socialfaglig konsulent. Afdelingen har desuden tilknyttet eksterne konsulenter overvejende inden for det psykiatriske speciale. I afdelingen er tilknyttet et professorat i arbejdsmarkedsrettet rehabilitering samt ansat seniorforskere og ph.d.-studerende.

Specialerne har tæt dagligt samarbejde med gensidig faglig sparring, fælles lokaler, møder, konferencer og udviklingstiltag samt medarbejdere, der går på tværs mellem specialerne.

Den socialmedicinske ledelsesgruppe kommer fremover til at bestå af den specialeansvarlig overlæge, den driftsansvarlig overlæge og afdelingens professor, der samtidigt har ansvar for kommunesamarbejdet. Alle i ledelsesgruppen refererer til den ledende overlæge, der har det overordnede faglige, ledelsesmæssige, driftsmæssige og økonomiske ansvar for afdelingen.

Opgaven som driftsansvarlig overlæge

Den driftsansvarlig overlæge i socialmedicin varetager den daglige ledelse af den læge- og psykologfaglige aktivitet i den socialmedicinske enhed.

Den daglige personaleledelse spænder fra håndtering af sygemeldinger til det fremadrettede arbejde med at understøtte et engagerende og motiverende arbejdsmiljø og medarbejdernes faglig og personlig udvikling samt sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

I ansvaret for driften indgår den løbende fremadrettet planlægning og drift af rehabiliteringsmøder og patientsamtaler, håndteringer af aktuelle udfordringer samt sparring med sekretariatet. I driftsansvaret indgår også ansvar for at videreudvikle driften i den socialmedicinske enhed.

Varetagelse af personaleledelsen sker i tæt samarbejde med den ledende overlæge, som har det overordnede personaleansvar. Den driftsansvarlige vil ikke stå alene med håndtering af personalesager eller have selvstændigt økonomisk ansvar for enheden, men vil indgå i et samarbejde med den ledende overlæge derom.

Den driftsansvarlig overlæge i socialmedicin indgå i afdelingens ledelsesgruppe og har som sådan ansvar for at bidrage til et godt samarbejde i afdelingen samt understøtte kvalitet, drift, forskning, udvikling og arbejdsmiljø såvel i enheden som i den samlede afdeling. Derudover bidrager den driftsansvarlig overlæge til samarbejdet med enhedens samarbejdspartnere herunder kommunerne og de praktiserende læger.

Afdelingen deltager løbende i lægers videreuddannelse i samfundsmedicin og arbejdsmedicin. Den driftsansvarlige overlæge samarbejder tæt med den uddannelsesansvarlige overlæge i samfundsmedicin, som varetager ledelsen af den lægelige videreuddannelse i samfundsmedicin.

Udover ovennævnte opgaver varetager den driftsansvarlige overlæge, på linje med øvrige socialmedicinske læger, også arbejdsopgaverne som sundhedskoordinator og i ambulatoriet. Der afsættes passende tid til opgaven som driftsansvarlig overlæge.

Hvem er du?

Vi søger en speciallæge i samfundsmedicin, almen medicin eller arbejdsmedicin med interesse og gerne erfaring i personaleledelse samt erfaring i socialmedicin, som har lyst til at varetage den daglige personaleledelse og vil bidrage til at styrke og videreudvikle driften af og arbejdsmiljøet i den socialmedicinske enhed og herunder understøtte uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling.

Du skal have interesse for personaleledelse samt en vis administrativ erfaring. Erfaring med personaleledelse (fx som uddannelsesansvarlig overlæge, teamleder eller lignende) og efteruddannelse inden for ledelse er en fordel. Du skal være udviklingsorienteret, engageret og kan involvere dig i socialmedicin samt kunne bedrive synlig, nærværende og tilgængelig ledelse med fokus på gode relationer, godt samarbejde og åben, konstruktiv og anerkendende kommunikation i samspil med medarbejdere og samarbejdspartnere.

Du skal have gode organisatoriske og planlægningsmæssige kompetencer og kunne varetage ledelsen af driften af socialmedicinsk enhed, herunder have ansvaret for at løse opgaverne og nå de definerede mål, sikre effektiv ressourceudnyttelse, gode patientforløb og løbende strategiudvikling.

Du skal have erfaring og høj faglighed i det socialmedicinske arbejde, herunder erfaring med rehabilitering, arbejdsfastholdelse, klinisk vurdering af funktionsevne i forhold til arbejde og uddannelse, så du kan udføre klinisk arbejde samt sundhedsfaglig rådgivning og vurdering på højt niveau.

Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse, som kan tilsendes.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi kan tilbyde en dejlig arbejdsplads beliggende på Holbæk Sygehus tæt på Holbæk Station. Du vil få mulighed for at sætte dine faglige kvalifikationer i spil i en velfungerende afdeling med velkvalificerede og engagerede medarbejdere.

Vi har et godt arbejdsmiljø med en god og uformel omgangstone og spændende arbejdsopgaver. Vi har daglig socialmedicinsk konference, men også løbende kollegial sparring. Vi har tradition for at løfte i flok, støtte hinanden og udvikle os i fællesskab. Vi er bevidste om, hvor vigtig en opgave vi udfører, hvilket gør den meningsfuld og værdiskabende. Vi prioriterer uddannelse og forskning højt. Der er endvidere mulighed for karriereudvikling.

Vi har en flot selvstændig bygning med gode kontorfaciliteter, hvor du vil få din egen faste arbejdsplads. Det vil være muligt at tilrettelægge dine arbejdstider og -opgaver fleksibelt. Det betyder, at du efter en introduktionsperiode vil have mulighed for hjemmearbejde og at arbejde i toget. Vi aftaler nærmere om din arbejdstilrettelæggelse. Vi prioriterer, at arbejdet hænger bedst muligt sammen med dit familie- og fritidsliv.

Ansøgning

Ansøgningen skal indsendes via linket på www.regionsjaelland.dk.

Ansættelse som overlæge forudsætter opfyldelse af kravene i den faglige bedømmelse som overlæge, herunder kvalifikationer og erfaring med socialmedicinsk arbejde, rehabilitering og arbejdsfastholdelse på overlægeniveau og minimum fem års ansættelse som speciallæge - eller alternativt dispensation for denne regel, jf. retningslinjer fra Region Sjælland.

Ansøgningen skal udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse inden for de syv lægeroller, da Region Sjælland anvender disse i den faglige overlægebedømmelse.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en vagtfri fuldtidsstilling på 37 timer. Stillingen indebærer som nævnt udefunktion i form af deltagelse i kommunale rehabiliteringsmøder. Det aftales undervejs, hvilke kommuner du skal tilknyttes. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om stillingen og de muligheder, som ligger i jobbet, er du velkommen til at kontakte:

  • Ledende overlæge Ann Lyngberg, mobil 93 57 62 06 og alyng@regionsjaelland.dk
  • Specialeansvarlig overlæge Henrik Torp Greiffenberg
  • Stillings- og funktionsbeskrivelsen kan rekvireres hos afdelingsledelsessekretær Annette Brix Roed abro@regionsjaelland.dk
  • Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling: tlf.nr. 59 48 98 52

Ansøgningsfrist d. 02.12.2021

Samtaler d. 09.12.2021

Kontaktperson(er):

Navn: Ann Christine Lyngberg
Stilling: Ledende overlæge
Email: alyng@regionsjaelland.dk

Navn: Henrik Torp Greiffenberg
Stilling: Spec.ansv. overlæge ml.
Email: htg@regionsjaelland.dk

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.


Har du læst?
 

nr. 14/2016