Gem annonce
Region Sjælland

Region Sjælland,

Holbæk
25-05-2023

Overlæge i psykiatri til Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus med ansættelse fra 1. august 2023 eller efter aftale.

Kontakt

Region Sjælland

Smedelundsgade 60
4300
Holbæk
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
25-05-2023
Udløber:
11-06-2023
Kviknummer:
LJA-84808723
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed

Overlæge i psykiatri til socialmedicinsk enhed, Holbæk Sygehus

Vi har i afdelingen to uundværlige psykiatriske speciallæger. Desværre er den ene lige gået på pension, så vi søger en ny speciallæge i psykiatri. Stillingen kan besættes som fuldtids- eller deltidsstilling afhængigt af ansøger.

Det psykiatriske /psykologiske område i socialmedicin
Det psykiatriske /psykologiske område i socialmedicin består af to psykiatere, en specialpsykolog i psykiatri og en neuropsykolog. Derudover er vores eksterne psykiatriske speciallægekonsulenter vigtige medspillere.

Opgaverne som psykiatrisk overlæge er varierede og mangesidige med såvel visitation, patientsamtaler, skriftlige vurderinger, sparring og konferencer.

En stor del af de henviste borgere har psykiatriske lidelser eller uafklarede psykiske symptomer, hvor vi kan hjælpe patienten videre ved at samle op, vurdere og skabe overblik over de psykiatrisk problemer. Et gennemgående spørgsmål er, om borgerens sygdomme og vanskeligheder er tilstrækkeligt udredt og behandlet eller om der kan peges på yderligere udredning og behandling. Det er en meningsfuld opgave at hjælpe vores patienter ved at skabe overblik over sygdomsforløbet, skitsere en plan der kan bedre livskvaliteten og funktionsevnen samt beskrive patientens skåne- og støttebehov. Vi afsætter god tid til hver patientsamtale og den opfølgende opgave med speciallægeerklæringen, så notatet og konklusionen kan hjælpe patient og kommune videre.

En lige så vigtigt og omfattende opgave for de psykiatriske overlæger er sparring og samarbejde med psykologer, socialmedicinske læger og vores eksterne psykiatere. Vores psykiatere og psykologer og de visiterende socialmedicinske læger har et tæt samarbejde, så du vil have stor indflydelse på visitation og egen opgavevaretagelse.

Derudover er vores psykiatriske overlæger væsentlige medspillere ved afdelingens konferencer og i uddannelsen af og sparringen til vores yngre lægekollegaer. Der vil derudover være mulighed for at deltage i relevante projektopgaver.

Hvem er du?
Du er speciallæge i psykiatri, som med dine kvalifikationer, erfaring og engagement vil bidrage til at styrke og videreudvikle den psykiatriske funktion i socialmedicin.

Vi lægger vægt på bred psykiatrisk erfaring samt betydelig erfaring med udredning, vurdering og visitation.

Erfaring med rådgivning af/ samarbejde med kommuner og efteruddannelse/ erfaring med undervisning og formidling psykiatrisk diagnostik eller behandling af patientgrupper, som ses i afdelingen er en fordel, men er ikke et krav.

Derudover er opgaveporteføljen præget af meget samarbejde og koordinering samt gensidig sparring, så det er vigtigt, at du er god til relationel samarbejde, kan arbejde tværfagligt og understøtte uddannelse samt har gode kommunikationsevner, mundtligt som skriftligt. Du skal kunne arbejde selvstændigt og indgå engageret og positivt i afdelingens liv og udvikling.

Vi prioriterer ansøgere med interesse i at bidrage til afdelingens uddannelse, forskning, kvalitetsudvikling og anden vidensdeling.

Om Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling
Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus består af en arbejdsmedicinsk og en socialmedicinsk enhed i samme hus og varetager de arbejds- og socialmedicinske opgaver i Region Sjælland.

Samlet består afdelingen af knap 60 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er tilknyttet socialmedicin. Den lægelige stab består af ca. 25 speciallæger med samfundsmedicinsk, arbejdsmedicinsk, almenmedicinsk eller psykiatrisk baggrund samt ca. 10-15 uddannelsessøgende læger indenfor samfundsmedicin og arbejdsmedicin. I afdelingen er desuden lægesekretærer, en socialfaglig konsulent, to socialsygeplejersker og fem psykologer, herunder en neuropsykolog. Afdelingen huser et professorat i arbejdsmarkedsrettet rehabilitering samt seniorforskere og ph.d.-studerende. Der er desuden tilknyttet en række eksterne konsulenter overvejende inden for det psykiatriske speciale.

Socialmedicinsk Ambulatorium (også kaldet Klinisk Funktion) blev etableret i forbindelse med reformerne på førtidspensions-, fleksjob- og sygedagpengeområdet. Klinisk Funktion bidrager med at skabe et overblik over patientens somatiske og psykiatriske helbredsmæssige samt sociale forhold og vurderer, hvordan den enkeltes helbred er foreneligt med at varetage et arbejde eller uddannelse. Formålet er at pege på evt. yderligere behandlings- og rehabiliteringsmuligheder med henblik på - i samarbejde med kommunerne - at understøtte rehabilitering og om muligt tilknytning til arbejdsmarkedet.

Lægerne i Klinisk Funktion giver sundhedsfaglig rådgivning som sundhedskoordinator i de kommunale rehabiliteringsteam i regionens 17 kommuner. I ambulatoriet ser vi borgere med komplekse problemstillinger til samtale og undersøgelse mhp. at vurdere om borgerens sygdomme og vanskeligheder er tilstrækkeligt udredt og behandlet og om der kan peges på yderligere i forløbet.

Der er i det daglige tæt samarbejde med gensidig faglig sparring, konferencer og udviklingstiltag. I det der til afdelingen er tilknyttet et professorat, er forskningsaktiviteter en naturlig del af dagligdagen. Afdelingen deltager løbende i lægers videreuddannelse i arbejdsmedicin og i samfundsmedicin.

Holbæk Sygehus socialsygeplejersker er tilknyttet afdelingens socialmedicinske funktion, men har daglig funktion på hele sygehuset samt kontor i nærheden af sengeafdelingerne.

Hvad kan vi tilbyde?
Vi kan tilbyde en dejlig arbejdsplads beliggende på Holbæk Sygehus, tæt på Holbæk Station. Vi har et godt arbejdsmiljø, med god stemning og en god og uformel omgangstone. Vi har daglig konference, men også løbende kollegial sparring. Arbejdsopgaverne er spændende og meningsfulde og vi har fokus på at det vi gør gavner patienten. Vi løfter i flok, støtter hinanden og udvikler os i fællesskab. Vi prioriterer uddannelse og forskning højt og der er løbende mulighed for karriereudvikling.

Vi har en flot selvstændig bygning med gode kontorfaciliteter, hvor du vil få din egen faste arbejdsplads. Det vil være muligt at tilrettelægge dine arbejdstider og -opgaver med fleksibilitet (fx flextid og mulighed for hjemmearbejde), så arbejdet også kan hænge sammen med dit familie- og fritidsliv.

Afdelingen er beliggende på Holbæk Sygehus og har fremskudte ambulatorier i Køge og Nykøbing F., hvor vi ser patienter fra regionens sydlige kommuner.

Ansøgning
Ansøgningen skal indsendes via linket på www.regionsjaelland.dk.

Ansøgningen eller bilag skal udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse inden for de syv lægeroller, da Region Sjælland anvender disse i den faglige bedømmelse.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en vagtfri stilling enten fuld tid eller deltid efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Det er muligt, ved siden af deltidsstilling, at have egen praksis, forskningsaktivitet eller ansættelse i sygehuspsykiatrien.

Ansættelse som overlæge forudsætter opfyldelse af kravene i den faglige bedømmelse som overlæge, herunder minimum fem års ansættelse som speciallæge eller alternativt dispensation for denne regel, jf. retningslinjer fra Region Sjælland. Overlægen vil efter interesse og kvalifikationer kunne varetage et selvstændigt funktionsområde. Alternativt kan ske ansættelse som afdelingslæge.

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere om stillingen, og de muligheder, som ligger i jobbet, er du velkommen til at kontakte:

Ansøgningsfrist d. 11.06.2023
Samtaler: 21.06.2023
Region Sjælland - Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk, Danmark
Tlf: 59 48 47 81

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.

 

 

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Udvalgte job
Har du læst?
 

nr. 14/2016